Ship Lineup for IMDS 2021 in St Petersburg

RFS Sankt Petersburg B585
RFS Krasnodar B265
RFS Admiral Kasatonov 461

RFS Odintsovo 584
RFS P461 ??
RFS Vasiliy Bykov 368
RFS Vladimir Emelyanov 659

RFS Zelenyy Dol 562
RFS Smekalka ?? ??
RFS Evgeny Gnitsevich Nil
RFS Evgeniy Kocheshkov 770

RFS Michman Lemontov 757
RFS Aleksey Barinov 791
RFS Nakhimovets 104

RFS MB96 96
FSB TBA Project 12200 ??
FSB TBA Project 12150 ??
FSB TBA Project A25 ??

Related posts